Tagastused ja pretensioonid

Home Climate OÜ on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta teenus osutamata või tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel: -       Kaup on laost otsa lõppenud -       Kauba hinda või omadusi on e-poes valesti kuvatud e-poe süsteemivea tõttu. Kui Home Climate ei ole võimalik e-poes esitatud tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.  Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda Home Climate OÜ kauba asendamist nõuetele vastava ja/või puudusteta kauba vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup Home Climate kulul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja Ostja esitatud tingimuste kohaselt.

Home Climate OÜ ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud:

  • otstarbele mittevastava kasutamise ja/või hooldamise tõttu;
  • loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral;
  • ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustuste tõttu;
  • volitamata isiku poolt teostatud hooldusest või remondist. 

 

Tarbijalemüügi puhul rakenduvad müügilepingust taganemisele ja nõuetele mittevastava toote tagastamisele võlaõigusseaduse vastavad sätted. Muuhulgas on Ostjal õigus 14 päeva jooksul kaubaga tutvuda ja 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest müügilepingust taganeda.  Müügilepingust taganemise korral tuleb 14 päeva jooksul saata avaldus Home Climate OÜ e-posti aadressile info@homeclimate.ee  . Avaldus peab sisaldama infot tagastatava kauba, tagastamise põhjuse, tellimusnumbri ja arveldusarve kohta, kuhu tuleb raha tagasi kanda. Tagastatav  kaup peab olema komplektne, (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid) ja ei tohi olla vigastatud või kasutatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.  Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus ostetud tootele on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kõik tooted (ehk kogu saadud komplekti). Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule. Müügilepingust taganemise korral on õigus tagastatava kauba transpordikulu jätta Ostja kanda ning see tagastavast summast maha arvutada. Kauba eest tasutud summa (välja arvatud kauba kohale toimetamise kulu) tagastatakse Ostja arvelduskontole hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Home Climate OÜ. Nõuetele mittevastava kauba tagastamise korral kantakse kauba eest tasutud summa koos tagastamise transpordi maksumusega Ostja poolt edastatud pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate saamisest, eeldusel, et tagastatud kaup on jõudnud Home Climate. Kui pärast kauba  tagastamist on Home Climate OÜ poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on kasutatud või selle seisukord on halvenenud, tuleb Ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Home Climate OÜ võib esitada sellekohase nõude 30 päeva jooksul alates toote tagastamisest ja Ostja on kohustatud toote väärtuse vähenemise hüvitama.  Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Home Climate OÜ vahel, va juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.  Juhul, kui kaubale  on täiendavalt antud müüja- või tootjapoolne garantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult e-poes toote juures ja need kuuluvad kohaldamisele vastavalt tingimustele. 

VASTUTUS

Pakendikeskus vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Home Climate OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.  Home Climate OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Home Climate ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist (force majeure) ei saanud ette näha. Home Climate OÜ ja Ostja vahel e-poest toodete ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse või esitada kaebus tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.